Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

Inleiding

vorigevolgende

Doelgroep van dit boek
Dit boek richt zich enerzijds op managers en stafmedewerkers bij bedrijven, die zich beleidsmatig bezighouden met veranderingen in hun organisatie en anderzijds op iedereen die zakelijk of privť te maken heeft met de toepassing van IT.

Al 30 jaar geeft IT bedrijven en mensen impulsen die geleid hebben tot veranderingen die doorwerken tot op maatschappelijk niveau. Het huidige aanbod aan nieuwe IT, zoals multimedia en virtual reality en ook de elektronische snelweg, die wereldwijd mensen en computers zal verbinden, levert nieuwe impulsen. Het hoogtepunt van de maatschappelijke veranderingen in samenhang met IT is daarom nog lang niet bereikt. Iedereen krijgt op de een of andere manier met IT te maken. Daarom hebben we een grote doelgroep voor ogen gehad bij de samenstelling van dit boek.

Doel van dit boek
Dit boek geeft een breed overzicht van het onderwerp informatietechnologie. De nadruk ligt hierbij op de groeiende rol van IT als katalysator van veranderingen in bedrijven en in de maatschappij. De ontwikkelingen op het gebied van IT zijn nog steeds in volle gang. We geven de huidige stand van zaken weer en kijken vanuit die positie naar de toekomst. De opzet van het boek is daarbij zo gekozen dat het voor iedereen die op enigerlei wijze te maken heeft met IT interessante onderwerpen biedt.

Dit boek biedt geen detailoplossingen, maar heeft vooral de bedoeling de groeiruimte en de toepassingsmogelijkheden te laten zien die IT aan bedrijven en mensen biedt. We willen met deze publikatie een positieve bijdrage leveren aan de discussie over de richting waarin bedrijven en de maatschappij zich verder met behulp van IT gaan ontwikkelen, en vooral de lezers inspireren tot het vinden van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor IT zowel privť als binnen de organisaties waarbinnen zij werken.

 

Afbeelding 0.1 De hoofdindeling van het boek

De opbouw van dit boek
In hoofdstuk 1 beschrijven we de belangrijkste trends op IT-gebied en de mogelijke maatschappelijke gevolgen ervan. We vergelijken de huidige situatie met die van de industriŽle revolutie tussen 1873 en 1896. Onze verwachting is dat IT de drijvende kracht achter een nieuwe sociaal-economische revolutie zal worden.

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de veranderingen die op dit moment plaatsvinden bij bedrijven. Dit doen we in de context van veranderingen in de diverse bedrijfssectoren en in de maatschappij. We geven aan welke rol IT nu al speelt. Verder geven we aan met welke doelen bedrijven IT kunnen toepassen voor transformatie van hun bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen hun scope vergroten door met nieuwe produkten of diensten nieuwe markten creŽren. Zij kunnen ook hun relaties met afnemers, leveranciers of concurrenten veranderen. Hierbij kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij vroegere concurrenten partners worden in nieuwe strategische allianties. IT kan ook dienen om bedrijfsprocessen effectiever en efficiŽnter te laten verlopen. We schetsen een beeld van de wijze waarop bedrijven het leerproces met IT doorlopen en hoe zij met beleid veranderingen in hun organisatie kunnen doorvoeren met behulp van IT.

In hoofdstuk 3 geven we een nauwkeuriger beschrijving van de mogelijkheden voor bedrijven om IT toe te passen. Eerst geven we aan hoe IT in combinatie met telecommunicatie de samenwerking tussen bedrijven en tussen mensen kan ondersteunen. Daarna geven we een aantal voorbeelden van de ondersteuning van de bedrijfsvoering door IT.

Tot slot belichten we in hoofdstuk 4 de ontwikkelingen op IT-gebied. Verschillende technologieŽn komen aan de orde, die van belang zijn voor de in de voorgaande hoofdstukken beschreven toepassingen van IT. Per technologie vermelden we de huidige status en de verwachte verdere ontwikkeling.

Leeswijzer
We hebben de opzet zo gekozen, dat elk hoofdstuk op zichzelf staat. De hoofdstukken kunnen in principe in willekeurige volgorde worden gelezen. We raden echter aan te beginnen met hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk is algemeen van aard en geeft een overzicht van de onderwerpen die in de andere hoofdstukken aan de orde komen. Hoofdstuk 2 is bedoeld voor mensen met bedrijfsorganisatorische interesse, met de nadruk op de beleidsmatige aspecten van de toepassing van IT. Hoofdstuk 3 richt zich tot mensen die belangstelling hebben voor de inrichting van bedrijfsprocessen en de rol van IT daarbij, bijvoorbeeld organisatieadviseurs die zich bezighouden met Business Process Redesign in combinatie met IT, of IT-adviseurs die advies uitbrengen over de toepassing van IT in de bedrijfsvoering. Hoofdstuk 3 vraagt wel van de lezer dat hij zich enigszins verdiept in de werking van IT. Hoofdstuk 4 is voor de lezers die in IT zelf geÔnteresseerd zijn en die op de hoogte willen zijn van belangrijke recente ontwikkelingen. Het hoofdstuk is bedoeld als achtergrondinformatie en kan per onderwerp gelezen worden.

Tot besluit
Waar in dit boek gesproken wordt over mensen, worden altijd zowel mannen als vrouwen bedoeld. Waar bijvoorbeeld hij, medewerker of lezer staat, moet tevens zij, medewerkster of lezeres worden gelezen. Omwille van de leesbaarheid is in de tekst het aantal verwijzingen tot het minimum beperkt. In een aantal gevallen betekent dit dat begrippen meer dan eens toegelicht worden.

Om het boek voor alle lezers toegankelijk te houden, is het in de IT-wereld gebruikelijke jargon met zijn vele afkortingen en Engels termen zo veel mogelijk vervangen door begrijpelijke Nederlandse equivalenten en voluit geschreven termen. Begrippen worden waar mogelijk in de tekst toegelicht. Ook in de bijdragen in dit boek over bepaalde bedrijfssectoren is het specifieke jargon zo veel mogelijk vermeden of van toelichting voorzien.

Een verklaring voor een aantal veelvoorkomende begrippen en een lijst met afkortingen vindt u in de bijlagen.

vorigvolgende
website: Daan Rijsenbrij