Vision

De wereld van Morgen
Hans Goedvolk
 

A. Definities van begrippen

vorige
Adaptive systems
Application Consulting
Applications Management Services
Basisactiviteit (Core Activity)
Basistalent (Core Competence)
Bedrijf
Bedrijfsproces
Bedrijfssector en Bedrijfstak
Bedrijfsvoering
Bedrijvigheid
Beleid (van een bedrijf)
Beleidsvorming
Bericht
Besturing
Business Modelling
Centralised Computing Services
Client/Server≠architectuur
Communicatie
Computersysteem (Hardware)
Consulting
Co-operatieve concurrentie
Co-operatieve (informatie)systemen
Co-operatieve toepassingen
Datacommunicatie
Dienst
Dienstverlening
Digitaal
Distributed Computing Services
Document
Education & Training
Electronisch
Elektronische snelweg (Electronic Highway)
Electronic Mail
End User Training
Facilities Management
Front Office
Gegevens
Groupware
Hardware & System Maintenance
Immaterieel product
Information Systems Management
Information Technology
Information Technology Consulting
Inrichting (van een bedrijf)
Interorganisatie
Interorganisatiesysteem
IT-infrastructuur
IT-toepassing
Kennistechnologie
Management Education
Materieel product
Methodologies & Tools
Migration
Multimedia
Netwerk
Netwerksysteem
Network Services
Non-materie
Non-materierevolutie
Notebook
Object [1]
Object als IT-toepassing [2]
Omgeving (van een bedrijf)
Onderneming
Organisatie [1]
Organisatie [2]
Organisatie [3]
Organisational Consulting
Outsourcing
Product
Professional Services
Professional Skills Training
Programma
Project Services
Software Development
Software Factory
Software Products
Standard Applications
Strategic Consulting
Systems Integration
Team Support
Technical Training
Telecommunicatie
Transformatie
ReŽel bedrijf
Virtual reality
Virtueel bedrijf
Welvaart
Welzijn
Begrippenlijst

Hierna volgt een beschrijving van de CGS Service Offering Portfolio, een geÔntegreerd raamwerk van dienstverlening, dat door Cap Volmac Group en haar CGS≠zusterorganisaties aan haar cliŽnten wordt aangeboden.

Consulting
Advisering, gericht op het bereiken van prestatieverbeteringen, door innovatieve oplossingen aan te reiken voor problemen in de bedrijfsvoering bij cliŽnten. Dit door het leveren van expertise, kennis en inzicht op het gebied van strategische bedrijfsplanning, verbeteren van de operationele bedrijfsprocessen, informatietechnologie en de praktische toepasbaarheid ervan.

Strategic Consulting
Ontwerp en implementatie van oplossingen voor bedrijfsproblemen, op strategisch niveau.
Advies en begeleiding van topmanagement bij het formuleren van de strategie, het nemen van strategische besluiten, op basis van een analyse van bedrijfsproblemen, en tenslotte assistentie bij het realiseren van correctieve acties, strategische opties en plannen.

Organisational Consulting
Ontwerp en realisatie van veranderingsprogramma's met betrekking tot ťťn of meerdere bedrijfsfuncties om een permanente verbetering van de bedrijfsprestaties te bereiken. Advies, begeleiding en expertise op het gebied van managementpraktijk, personeel, optimalisatie van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.

Information Technology Consulting
Advies en expertise met betrekking tot de organisatie van de informatievoorziening op het niveau van bedrijfsleiding en IT≠management en advies en expertise over het gebruik van informatietechnologie in de bedrijfsvoering.

Application Consulting
Advies en expertise over bedrijfsinformatiebehoefte en applicatiesoftware.

Project Services
Een groep van diensten, ontwikkeld om klanten van dienst te zijn bij de realisatie van informatiesystemen en bijbehorende veranderingsprocessen.

Systems Integration
Het hoofdaannemerschap en het projectmanagement van planning, ontwerp, realisatie en implementatie van een compleet informatiesysteem door de integratie van componenten (hardware, software, communicatie etc.) van diverse leveranciers.

Software Development
Projectmanagement, planning, ontwerp, realisatie en implementatie van klant≠specifieke applicaties met een in het contract vastgelegde resultaatverantwoordelijkheid.

Migration
Hoofdaannemerschap, projectmanagement, planning en implementatie van een nieuwe technische infrastructuur van de informatievoorziening (inclusief het afbouwen van de bestaande omgeving en het converteren, herontwerpen of vervangen van applicaties).

Professional Services
Het leveren van medewerkers met vooraf gedefinieerde niveaus en kwaliteit van kennis en kunde om te werken in projecten, waarbij de klant zelf het projectmanagement voert.

Information Systems Management
Het voorzien in de onderhoudsbehoefte met betrekking tot de informatiesystemen van cliŽnten op basis van een lange termijn service level≠contract. Hierin is opgenomen de verantwoordelijkheid voor planning, management, beschikbaarstelling, bediening en onderhoud van alle of een gedeelte van de componenten van de informatiesystemen van de cliŽnt (zie ook 'Facilities Management' en 'Outsourcing' hierna).

Centralised Computing Services
Het op continue basis beheren en bedienen van apparatuur voor centrale gegevensgerichte informatiesystemen voor cliŽnten.

Distributed Computing Services
Het op continue basis ondersteunen en onderhouden van gedistribueerde computeromgevingen om de infrastructuur van de cliŽnten te optimaliseren en gebruik, flexibiliteit en kostenbesparing met betrekking tot de applicaties te maximaliseren.

Applications Management Services
De contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid voor het management en uitvoering van alle activiteiten gerelateerd aan onderhoud van applicaties, binnen goed gedefinieerde service levels.

Network Services
Het ter beschikking stellen en beheren van infrastructurele netwerken en (waardetoevoegende) toepassingen hierop.

Hardware & System Maintenance
De contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid voor het op continue basis plannen en uitvoeren van alle activiteiten gerelateerd aan het onderhoud van hardware en systeemsoftware binnen goed gedefinieerde service levels om gebruik, flexibiliteit en kostenbesparing met betrekking tot de applicaties te maximaliseren.

Education & Training
Een groep van diensten, ontwikkeld om de motivatie, kennis en vaardigheden van de medewerkers van de cliŽnten te verbeteren op het gebied van gebruik en beheer van informatietechnologie.

Management Education
Het verzorgen van opleidingen voor niet≠IT≠management om kennis en bewustwording te verhogen van de nuttige en praktische toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie.

End User Training
Het verzorgen van opleidingen en trainingen voor niet≠IT≠professionals om informatietechnologie te leren begrijpen en er op een goede wijze gebruik van te kunnen maken in het dagelijks werk.

Professional Skills Training
Het verzorgen van opleidingen en trainingen voor de generieke vaardigheden van IT≠professionals.

Technical Training
Het verzorgen van trainingen voor de verbetering van de competentie en prestaties van IT≠professionals bij het efficiŽnt en effectief ontwerpen, realiseren en bedienen van systemen binnen specifieke technische omgevingen (programmeertalen, systeemsoftware, DBMS etc.).

Software Products
Het leveren, implementeren en het op continue basis ondersteunen van kant≠en≠klare softwareoplossingen in pakketvorm.

Methodologies & Tools
Al dan niet geautomatiseerde instrumenten gericht op het efficiŽnt en effectief ontwerpen en bouwen van informatiesystemen.

Standard Applications
Applicatiepakketten voor markt≠specifieke of generieke behoeften (zoals logistieke en financiŽle systemen).

Alfabetische lijst overige begrippen

Adaptive systems
Informatiesystemen waarbij zelflerende technieken zijn gebruikt. Dit wil zeggen dat uit historische informatie wetmatigheden worden gedistilleerd die ≠ repeterend ≠ voor verbetering van het eigen proces zorgen. Adaptieve technieken zijn onderdeel van het domein van kennistechnologie.

Business Modelling
Bedrijfsmodellering gericht op het inzichtelijk maken van de bedrijfsvoering.

Client/Server≠architectuur
Architectuur van hardware, systeemsoftware en toepassingen die gericht zijn op optimale gebruikersvriendelijkheid. PC's en bijbehorende software (clients) worden gebruikt voor de uiteindelijke, veelal grafische, presentatie van informatie. De server (bijvoorbeeld een mainframe) wordt gebruikt voor eenmalige opslag, bewerking, beveiliging en besturing van de distributie van informatie.

Electronic Mail
Elektronische post; van eenvoudige berichten binnen een lokaal netwerk van de ene naar de andere werkplek tot en met berichten die via een X.400≠netwerk de hele wereld overgaan. VariŽrend van simpele tekstberichten tot en met complexe boodschappen met inbegrip van stem en beeld.

Facilities Management
Het uitvoeren, op basis van een meerjarig contract, van het beheer en de exploitatie van een groot deel van de IT≠faciliteiten van een cliŽnt.

Front Office
Al die, veelal fysieke, plaatsen waar klanten toegang kunnen krijgen tot de producten en diensten van aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan reisbureaus, lokale bankkantoren en assurantietussenpersonen.

Groupware
Software die draait op een lokaal netwerk en die mensen op dat netwerk in staat stelt deel te nemen aan een gezamenlijk, veelal complex project.

Kennistechnologie
Richt zich op het ontwikkelen van toepassingen die zaken, zoals het menselijk redeneren en het herkennen van patronen, nabootsen of ondersteunen. Een voorbeeld van een kennissysteem is een medisch diagnosesysteem.

Multimedia
Dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op de naadloze integratie van verschillende informatietypen (bijvoorbeeld data, tekst, videobeeld, geluid en foto's) en de interactie daarvan met de verschillende menselijke zintuigen. De grote waarde van multimedia≠toepassingen ligt vooral in geheel nieuwe toepassingen voor nieuwe markten, denk bijvoorbeeld aan interactieve televisie, tele≠winkelen, tele≠leren, tele≠werken, video≠on≠demand en industriele vormgeving.

Notebook
Draagbare computer ter grootte van een A4≠formaat.

Outsourcing
Facilities Management waarbij sprake is van overname van hardware, software en personeel.

Software Factory
Het industrialisatieproces van de ontwikkeling van applicatiesystemen. Met behulp van diverse geautomatiseerde hulpmiddelen wordt het steeds beter mogelijk, op basis van specificaties, systemen en programmatuur volledig automatisch te genereren. Het industrialisatieproces maakt hergebruik mogelijk.

Team Support
Professionele ondersteuning van documentverwerkende en documentcreŽrende kantoororganisaties en processen.

Basisactiviteit (core activity)
Basisactiviteiten zijn die bedrijfsprocessen die een bedrijf moet uitvoeren om zijn specifieke producten en diensten te kunnen voortbrengen. De basisactiviteiten omvatten het feitelijke voortbrengingsproces (het zogenaamde primaire proces) en de besturing en management ervan.
Bij basisactiviteiten ligt de nadruk op de voor het voortbrengingsproces noodzakelijke bedrijfsprocessen. Wanneer een bedrijf zich gaat beperken tot zijn basisactiviteiten betekent dit dat het de niet-basisactiviteiten gaat uitbesteden aan andere bedrijven of dat het de bedrijfsonderdelen die deze secundaire processen uitvoeren verzelfstandigt. Het nu afgeslankte bedrijf betrekt vervolgens van deze nieuwe bedrijven producten of diensten.

Basistalent (core competence)
Basistalenten zijn het ‘kapitaal’ in de vorm van kennis en vaardigheden van mensen en van immateriŽle, materiŽle en financiŽle middelen waarover een bedrijf moet beschikken, om in staat te zijn niet alleen zijn huidige producten en diensten voort te brengen, maar ook in de toekomst nieuwe producten en diensten te creŽren en daarmee nieuwe markten te openen.
Wanneer een bedrijf zich concentreert op zijn basistalenten, zal het trachten steeds over de juiste mensen en middelen te beschikken om zijn huidige en toekomstige bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Wanneer een bedrijf niet over bepaalde basistalenten beschikt moet het bijvoorbeeld nieuwe mensen aantrekken, strategische allianties aangaan met andere bedrijven, of zelf via onderzoek, ontwikkeling en opleiding de benodigde basistalenten opbouwen.

Bedrijf
Een bedrijf is een organisatie [1] van mensen en middelen met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties [1] of particulieren. De term bedrijf wordt in dit boek gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en andere organisaties [1] – zowel met als zonder winstoogmerk – die producten leveren of diensten verlenen aan derden. Organisaties [1] die andere doelen hebben dan het voortbrengen van producten of diensten voor anderen zijn geen bedrijven, maar worden wel gezien als organisaties [1]. De overheid als geheel is bijvoorbeeld geen bedrijf maar een organisatie [1]. Diverse organisatiedelen van de overheid zijn wel bedrijven, met een duidelijk product of dienst bestemd voor derden.

Bedrijfsproces
Een bedrijfsproces is een bepaalde activiteit die mensen en middelen in een bedrijf uitvoeren. Met bedrijfsproces bedoelen we de activiteit in werking, dat wil zeggen de besturing en uitvoering van de activiteit.
Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn het verkopen van een auto en het monteren van een dashboard in een auto.

Bedrijfssector en Bedrijfstak
Een bedrijfssector is een deel van het bedrijfsleven dat een aantal verwante bedrijfstakken omvat. Een bedrijfstak is een groep van bedrijven die hetzelfde soort producten en/of diensten voortbrengen.
Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn bedrijfstakken binnen de financiŽle bedrijfssector.

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering is de wijze waarop het bedrijf geŽxploiteerd wordt: de manier waarop de bedrijfsprocessen van een bedrijf worden bestuurd en uitgevoerd met inbegrip van de resulterende producten en diensten en de externe relaties met klanten, leveranciers, partners en anderen.

Bedrijvigheid
Het werkzaam zijn van bedrijven en mensen.

Beleid (van een bedrijf)
Strikt: De gewenste manier van samenwerken van mensen in een bedrijf door middel van het bepalen van een gemeenschappelijk referentiekader van opvattingen, randvoorwaarden, uitgangspunten en maatstaven.
Ruim: Onder beleid kan ook vallen het vaststellen van de toekomstvisie, de doelen en de bedrijfsstrategie van een bedrijf.

Beleidsvorming
Het vaststellen van het beleid van een bedrijf.
Beleidsvorming kan in een bedrijf een bewust en georganiseerd proces zijn. Vaak is het een proces dat zich continu, en vaak impliciet, in bedrijven afspeelt.

Bericht
Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via machines (zoals computers) worden uitgewisseld.
Een bericht heeft de bedoeling bepaalde informatie [1] over te dragen van een zender naar een ontvanger.

Besturing
Besturing is het in werking zetten, coŲrdineren en beŽindigen van (bedrijfs-)processen.
Wij bedoelen hier niet alleen bedrijfsprocessen die door mensen worden uitgevoerd, maar ook processen die door machines of computers worden uitgevoerd.

Communicatie
Communicatie is het met elkaar in verbinding staan van mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen betrokken in de rol van zender en ontvanger.

Computersysteem (Hardware)
Met computersysteem wordt bedoeld: een geheel van computerapparatuur, computeronderdelen, computerrandapparatuur en datacommunicatie-apparatuur.
Randapparatuur waarbij de nadruk ligt op de computerinterface, zoals digitale en analoge in- en uitvoer, maar ook eenvoudige sensoren en actuatoren bij procesbesturing, wordt in de regel ook tot de computersystemen gerekend. Computersystemen behoren tot de basiselementen van een IT-infrastructuur ten behoeve van IT-toepassingen.

Co-operatieve concurrentie
Co-operatieve concurrentie is een vorm van concurrentie waarbij bedrijven voortdurend moeten afwegen of ze samenwerken of elkaar beconcurreren.
Samenwerken kan nodig zijn om te komen tot een gezamenlijk product of dienst of een gemeenschappelijke standaard voor nieuwe producten of diensten. Beconcurreren betekent vergelijkbare producten en diensten op dezelfde markt aanbieden en juist verschillende standaarden hanteren. CoŲperatieve concurrentie met zijn keuze tussen coŲperatie of concurrentie ontstaat, doordat bedrijven tegenwoordig meer dan in het verleden zijn aangewezen op samenwerking – ook over de grenzen van bedrijfssectoren heen – om voldoende basistalenten bijeen te brengen om de steeds complexere producten en diensten te kunnen realiseren.

Co-operatieve (informatie)systemen
Co-operatieve systemen zijn informatiesystemen die zich richten op de ondersteuning van samenwerkingsverbanden van mensen en van bedrijven, dus van organisaties [1] en interorganisaties.
De basis van een coŲperatief systeem is een netwerksysteem dat de werkstations en computers van alle betrokken mensen en bedrijven verbindt. Dit netwerksysteem dient als platform voor de coŲperatieve toepassingen die de samenwerking ondersteunen. Door de groeiende toepassing van IT in bedrijven ontstaat op den duur ťťn groot coŲperatief informatiesysteem op basis van een wereldwijd computernetwerk. Dit informatiesysteem ondersteunt bedrijven en particulieren bij het werken en samenwerken.

Co-operatieve toepassingen
Co-operatieve toepassingen zijn de IT-toepassingen van coŲperatieve systemen. De toepassingen ondersteunen de samenwerking tussen mensen, bedrijven en andere organisaties [1].
Co-operatieve toepassingen zijn zelf een co-operatie van objecten [2] die gedistribueerd zijn over de computers van het netwerksysteem dat de basis vormt van het coŲperatieve systeem.

Datacommunicatie
Datacommunicatie is communicatie tussen computers.
Het gaat hier om het uitwisselen van digitale gegevens tussen computers. Dit zijn berichten met een inhoud die varieert van alfanumerieke velden tot complete documenten. Inmiddels ondersteunt de datacommunicatie tussen computers ook digitale spraak- en beeldtelefonie en daarmee rechtstreekse communicatie tussen mensen.
Dienst
Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht.
Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte arbeid geen product voort dat vervolgens aan klanten geleverd kan worden. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct verricht ten behoeve van de klant, zoals in de gezondheidszorg en het onderwijs, of door te werken bij de klant, zoals bij het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Een dienst brengt dus wel resultaten voort voor de klant, zoals een betere gezondheid, meer kennis of een schoon huis. De resultaten hebben echter niet de vorm van een product dat in het bezit van de klant overgaat.

Dienstverlening
Dienstverlening is het verrichten van arbeid ten behoeve van anderen.

Digitaal
Werkend volgens het binaire talstelsel.
Is afgeleid van het Engelse digital en digit (cijfer). De term digitaal wordt gebruikt voor apparatuur die werkt op basis van binair in 0 en 1 gecodeerde gegevens en programma’s. Aangezien alle elektronica tegenwoordig op binaire code en binaire schakelingen is gebaseerd, wordt in plaats van digitaal ook vaak de term elektronisch gebruikt.

Document
Een document is een verzameling gegevens (of objecten [2]) die als ťťn geheel wordt vastgelegd en/of gepresenteerd aan de gebruiker.
Voorbeelden van documenten zijn boeken, films of een in de computer vastgelegd elektronisch tekstdocument.

Elektronisch
Elektronisch is de aanduiding voor apparatuur die werkt met schakelingen op basis van het gedrag van de vrije elektronen in geleiders en halfgeleiders.
De aanduiding elektronisch wordt gebruikt voor alle apparatuur die werkt met halfgeleiders en microprocessors. Deze elektronische apparatuur wordt ook wel aangeduid als elektronica.

Elektronische snelweg (Electronic Highway)
De elektronische snelweg is het toekomstige wereldwijde netwerk met een zeer hoge capaciteit voor het verzenden van digitale gegevens zoals multimediadocumenten, spraak en beeld. Het netwerk verbindt de lokale netwerksystemen van bedrijven, de thuissystemen van particulieren en lokale stations voor de ondersteuning van mobiele communicatie.

Gegevens
In de IT is de term ‘gegevens’ de benaming voor de door de computer digitaal (in binaire codering) vastgelegde zaken die met behulp van programma’s bewerkt worden.
In bredere zin zijn gegevens de elementen waaruit een immaterieel product is opgebouwd. Zoals de letters en woorden in een boek, de beeldjes en het geluid van een film of de teksten en tekeningen op een beeldscherm.
De aard van de computergegevens wordt dus niet zozeer bepaald door hun digitale vastlegging maar door de ‘gedaante’ die ze aannemen bij presentatie via een gebruikersinterface.
De ontwikkeling loopt van alfanumerieke velden via teksten en tekeningen naar multimedia met (bewegend) beelden, geluid en spraak. De volgende fase is die van realistische objecten [2] (virtual reality). De gebruiker kan de gegevens met hulp van de computer raadplegen, invoeren en bewerken, opslaan op gegevensdragers zoals magnetische schijven en via datacommunicatie overdragen naar andere computers. De gebruikelijke scheiding tussen gegevens en programma’s komt te vervallen wanneer gegevens worden opgeslagen als objecten [2] die niet alleen statische gegevens, maar ook hun eigen instructies bevatten voor interactie met de gebruiker en hun overige gedrag. Dit geldt zeker voor virtual-reality-objecten met een interactief ‘spel’-karakter.

Immaterieel product
Een immaterieel product is een product met een onstoffelijke inhoud.
Een immaterieel product bestaat uit gegevens, die vastgelegd zijn op een materiŽle drager. Een immaterieel product ontstaat door ideeŽn in de menselijke geest, die door de mensen worden uitgedrukt in het immateriŽle product. Een immaterieel product heeft voor mensen een betekenis en wordt in de menselijke geest omgezet in informatie [1].

Informatie [1]
Informatie is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt.
Informatie kan bij een gebruiker de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde acties aanzetten of emoties bij hem opwekken.

Informatie [2]
Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen.
Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de ontwikkeling van multimedia en virtual reality kan de computer ook niet-geformaliseerde en ongestructureerde gegevens, en daarmee allerlei immateriŽle producten, opslaan. Wij gebruiken in dit boek de term informatie in deze betekenis weinig. Onze voorkeur gaat uit naar termen als ‘gegevens’, ‘documenten’ of ‘objecten’ [2].

Informatiesysteem
Een informatiesysteem is een gegevensverwerkend systeem met als activiteiten het verzamelen, verwerken, bewerken, bewaren, overdragen en verstrekken van gegevens met betrekking tot een bepaald toepassingsgebied.
De term informatiesysteem wordt doorgaans in engere zin gebruikt om een geautomatiseerd systeem aan te duiden en betreft dan de toepassingen inclusief de IT-infrastructuur. In bredere zin omvat een informatiesysteem alle procedures en middelen met betrekking tot de gegevens van een bepaald toepassingsgebied. Een handmatig administratief systeem is dus ook een informatiesysteem.

Informatietechnologie (IT) [1]
Informatietechnologie (in engere zin) is het activiteitengebied dat zich bezighoudt met het ontwerpen en construeren van de in computersystemen te gebruiken apparatuur en basissoftware.
In deze betekenis wordt een tamelijk technische vorm van informatietechnologie bedoeld.

Informatietechnologie (IT) [2]
Informatietechnologie (in ruimere zin) is het geheel van toegepaste kennis om computersystemen en IT-toepassingen te ontwerpen, in te richten en het gebruik ervan te ondersteunen.
Informatietechnologie [2] omvat niet alleen de techniek, maar ook zaken als de architectuur van toepassingen en kennis van methoden en technieken met betrekking tot het ontwikkelen, beheren en gebruiken van informatiesystemen. In dit boek gebruiken we het begrip IT in deze ruime zin.

Infrastructuur
De infrastructuur betreft middelen waar een bedrijf van gebruik maakt met de volgende basiskenmerken:
 • het middel heeft een relatief duurzaam of permanent karakter;
 • het middel is een faciliteit die in belangrijke mate onafhankelijk functioneert van het specifieke gebruik;
 • het middel is een voorziening voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik.
De infrastructuur vormt dus het vaste deel van de inrichting van een bedrijf, zoals gebouwen, computersystemen en de telefooninstallatie. Bedrijven maken ook gebruik van externe (openbare) infrastructuur zoals wegen, telefoonnetwerken en elektriciteitsvoorziening.

Inrichting (van een bedrijf)
De ordening van mensen en middelen waarmee een bedrijf zijn bedrijfsvoering realiseert.
Het inrichten (dat is het komen tot de juiste inrichting) van het bedrijf betekent het aantrekken van de juiste mensen of het opleiden van de beschikbare mensen en het inzetten van de mensen op de juiste plaats in de bedrijfsvoering. Inrichten betekent tevens het aanschaffen, geschikt maken of creŽren van de benodigde middelen en het inzetten van de middelen op de juiste plaats in de bedrijfsvoering.

Interface
Een interface is het raakvlak tussen mens en computer (de gebruikersinterface) of de koppeling tussen componenten (zowel software als hardware) in computersystemen. Via de interface worden in twee richtingen gegevens uitgewisseld.
De aard van het begrip interface wordt goed voelbaar in de Duitse term ervoor: Schnittstelle. Er dienen goede afspraken te zijn over de wijze waarop de gegevens worden uitgewisseld via de interface. Deze standaardisatie betreft de functionele betekenis van de gegevens, de fysieke vormgeving en de gebruikte technologie voor de interface. Een goede standaardisatie van de gebruikersinterface leidt tot vereenvoudiging van de mens/computer-interactie en draagt in belangrijke mate bij aan de transparantie voor de gebruiker. De standaardisatie van de interfaces tussen componenten van computersystemen draagt bij tot de herbruikbaarheid van componenten en tot het ontstaan van wereldwijde computernetwerken met coŲperatieve toepassingen.

Interorganisatie
Een interorganisatie is een organisatie [1] van juridisch zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen, die onderling afgesproken hebben als ťťn organisatie [1] samen te werken en eventueel ook als ťťn organisatie [1] naar buiten te treden.
Het begrip interorganisatie wordt in dit boek geÔntroduceerd en vooral gebruikt voor interorganisaties van juridisch zelfstandige bedrijven en eventuele free-lance medewerkers, die onderling contracten hebben afgesloten om als ťťn onderneming samen te werken en gezamenlijk aan anderen producten te leveren of diensten te verlenen.

Interorganisatiesysteem
Een interorganisatiesysteem is een informatiesysteem dat het gemeenschappelijke bedrijfsproces van een interorganisatie van bedrijven en particulieren ondersteunt.
Een interorganisatiesysteem is gebaseerd op een netwerksysteem dat de computers van de betrokken bedrijven en personen verbindt en kent toepassingen die de besturing en uitvoering van het gemeenschappelijke bedrijfsproces ondersteunen. Een interorganisatiesysteem is een specifieke vorm van een coŲperatief systeem, gericht op de coŲperatie tussen zelfstandige organisaties [1].

IT-infrastructuur
De IT-infrastructuur is dat deel van de infrastructuur van een bedrijf dat een platform vormt voor de IT-toepassingen.
De IT-infrastructuur van een bedrijf bestaat uit:
 • de computersystemen van het bedrijf;
 • de ondersteunende programmatuur (middleware) die nodig is om IT-toepassingen te ontwikkelen, te beheren en te laten functioneren tijdens gebruik, zoals besturingssoftware, database-managementsystemen, ontwikkeltools en beheertools.

IT-toepassing
Een IT-toepassing (of kortweg toepassing) wordt gevormd door de programma’s en gegevens of de objecten [2] van een informatiesysteem die een bepaald bedrijfsproces ondersteunen.
Een andere benaming voor toepassing is applicatie. Een toepassing wordt door de gebruiker als een eenheid ervaren die een bepaald bedrijfsproces geautomatiseerd uitvoert of de gebruiker bij het uitvoeren van een bedrijfsproces ondersteunt. Op dit moment is een toepassing een programma dat door de gebruiker wordt opgestart. In de toekomst bestaat een toepassing uit objecten [2] die door de gebruiker worden geopend. Generieke toepassingen zoals een tekstverwerker ondersteunen bepaalde niet-specifieke werkzaamheden. Specifieke (maatwerk)toepassingen ondersteunen bepaalde vast voorgeschreven bedrijfsprocessen zoals een bepaald administratief proces.

Materieel product
Een materieel product is een product dat ontstaat door bewerking van materie (grondstoffen) door mensen (met handen of gereedschappen) of door machines.
Een auto is een voorbeeld van een materieel product.

Multimedia
Multimedia is dat deel van de informatietechnologie dat zich bezighoudt met de geÔntegreerde verwerking en presentatie van alle vormen van elektronische gegevens, zoals tekst, beeld en geluid. Multimedia werkt met elektronische documenten die al deze vormen van gegevens in de vorm van elektronische objecten [2] kunnen bevatten.

Netwerk
Een netwerk is een verzameling van onderling doorverbonden zaken.
Het begrip netwerk komt in dit boek op drie manieren voor:
 • Een netwerk van computers die onderling zijn doorverbonden met datacommunicatielijnen (een netwerksysteem).
 • Een netwerk van coŲperatieve toepassingen in de vorm van met elkaar communicerende objecten [2] op de diverse computers in een netwerksysteem.
 • Het netwerk als organisatievorm waarin relatief autonome bedrijven en mensen op voet van gelijkwaardigheid samenwerken.

Netwerksysteem
Een netwerksysteem is een computersysteem dat gebaseerd is op een netwerk van computers.
De term netwerksysteem wordt gebruikt ter onderscheid van de conventionele op ťťn centrale computer gebaseerde computersystemen van bedrijven en van individueel gebruikte PC’s. Een netwerksysteem bevat werkstations voor de gebruikers en ondersteunende computers voor taken als gegevensopslag, netwerkbesturing en massale transactieverwerking.

Non-materie
Alles wat niet uit materie bestaat: het onstoffelijke.
De term non-materie wordt gebruikt om de tegenstelling aan te geven met materie, de (grond)stoffen waaruit materiŽle zaken (materiŽle producten, menselijk lichaam) zijn opgebouwd. Non-materie zijn de gegevens (de immateriŽle grondstof) waaruit immateriŽle producten zijn opgebouwd. Ook de kennis en het inzicht die bestaan in de menselijk geest en die verwoord worden in de gesproken taal zijn non-materie.

Non-materierevolutie
Dit is onze benaming voor de komende sociaal-economische revolutie waarbij door toepassing van IT en telecommunicatie het belang en de rol van immateriŽle producten in de samenleving sterk zullen toenemen.
In de literatuur wordt hiervoor de benaming informatierevolutie gebruikt.

Object [1]
Een object is elk ding dat zich aan de menselijke zintuigen voordoet, of het is een zaak, proces of persoon waarover men aan het spreken of denken is.
Objecten kunnen zowel werkelijk bestaand als denkbeeldig zijn.

Object als IT-toepassing [2]
Een object als IT-toepassing is een verzameling digitale gegevens die bedoeld is om het gedrag van een object [1] na te bootsen, vast te leggen en weer te geven.
Een object bestaat uit:
 • de gegevens om de toestand van het object vast te leggen en weer te geven;
 • de instructies (eveneens digitale gegevens) om het gedrag van het object na te bootsen, vast te leggen en weer te geven.
Een object kan een wisselwerking hebben met de gebruiker via een gebruikersinterface en het kan via berichten communiceren met andere objecten. Objecten maken een nieuw soort immaterieel product mogelijk. Tot nu toe zijn immateriŽle producten statisch opgebouwd uit gegevens, zoals de tekst in boeken, beeldjes in een film en digitale gegevens in een database. De beeldjes in een film kunnen door projectie wel dynamisch gedrag weergeven, maar dit levert bij iedere projectie hetzelfde gedrag op. Een immaterieel product dat is opgebouwd uit objecten, bevat als gegevens ook de instructies voor zijn eigen gedrag. De gebruiker of het object zelf kunnen deze instructies wijzigen.

Omgeving (van een bedrijf)
De omgeving van een bedrijf is de kring van externe relaties waarin een bedrijf zich beweegt.
De omgeving omvat onder andere klanten, leveranciers, concurrenten, partners, de overheid, maatschappelijke instanties en de media.

Onderneming
Andere benaming voor bedrijf.
De naam onderneming benadrukt dat een bedrijf activiteiten onderneemt die een vernieuwend karakter hebben en waarbij het bedrijf bewust risico’s loopt.

Organisatie [1]
Een levend en door de deelnemers bewust gezocht samenwerkingsverband tussen natuurlijke of rechtspersonen, die daarbij al dan niet gebruik maken van middelen.
Een organisatie in deze zin is een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren. Een bedrijf is een organisatie die aan andere personen of rechtspersonen producten levert of diensten verleent. Een organisatie is niet altijd een bedrijf, maar een bedrijf is wel altijd een organisatie.

Organisatie [2]
Organisatie [2] is de activiteit of functie van ‘het organiseren’.
In deze betekenis is ‘organisatie’ dus een bezigheid. Voorbeeld in context: ‘Hij is belast met de organisatie van de bijeenkomst.’

Organisatie [3]
Een organisatie [3] is de wijze waarop een organisatie [1] functioneert.
Bij voorkeur is dit het resultaat van het organiseren, maar soms is een organisatie [3] historisch gegroeid zonder bewuste organisatie-[2]-activiteiten. In deze betekenis geldt: een bedrijf heeft een organisatie, waarmee we bedoelen een specifieke invulling van de inrichting aan mensen en middelen en een specifieke invulling van de bedrijfsvoering, waarbij tevens de rol van mensen en middelen in de bedrijfsvoering is vastgelegd. Het is deze organisatie [3] die verandert bij een transformatie van het bedrijf. Organisatie [3] kent (organisatie)vormen, zoals de in dit boek beschreven hiŽrarchische organisatie en de netwerkorganisatie.

Product
Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere personen.
Door een bedrijf verrichte arbeid brengt een product voort dat vervolgens aan klanten verkocht en geleverd kan worden. Het product gaat over in het bezit van de klant. De klant is zelf weer in staat het product te verkopen of uit te lenen aan derden.

Programma
Een programma is een serie gecodeerde instructies volgens welke een elektronisch apparaat (zoals een computer) gegevens moet bewerken, opslaan of presenteren of volgens welke het gedrag van een elektronisch apparaat (zoals een robot of een moderne naaimachine) gestuurd wordt.
Zowel programma’s als gegevens voor een computer zijn binair gecodeerd. De huidige scheiding tussen programma’s en gegevens komt steeds meer te vervallen doordat programma’s en gegevens vaker worden gecombineerd in objecten [2], die zowel de gegevens als de instructies voor het eigen gedrag omvatten.

Telecommunicatie
Telecommunicatie is communicatie tussen mensen en/of datacommunicatie tussen computers die over grotere afstanden plaatsvindt via netwerken zoals het telefoonnet en Internet.

Transformatie
Een transformatie is een doelbewuste verandering die een bedrijf doorvoert in zijn organisatie [3].
De transformatie kan resulteren in een wijziging in:
 • de scope van het bedrijf, dat zijn de producten of diensten die het bedrijf op de markt aanbiedt;
 • het externe netwerk van het bedrijf, dat zijn de relaties met klanten, leveranciers, partners en andere externe personen en organisaties [1];
 • de wijze van besturen en uitvoeren van de bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van deze transformaties in de bedrijfsvoering wordt ook de inrichting aan mensen en middelen veranderd, inclusief de rol die zij spelen in de bedrijfsvoering.

ReŽel bedrijf
Onder het reŽle bedrijf verstaan we dat deel van de bedrijfsprocessen van een bedrijf dat binnen de eigen bedrijfsvestigingen plaatsvindt en dat gebruik maakt van de eigen middelen van het bedrijf.
Eigen bedrijfsvestigingen zijn de centrale vestigingen van het bedrijf (back offices en production plants) waar de feitelijke productie- of dienstverleningsprocessen en het centrale management plaatsvinden, en decentrale klantgerichte vestigingen (front offices), zoals filialen en winkels die gebruikt worden om klanten te benaderen.

Virtual reality
Letterlijke betekenis ‘schijnbare werkelijkheid’. Virtual reality is de benaming voor dat deel van de informatietechnologie dat zich richt op het maken realistische elektronische objecten [2] en gebruikersinterfaces die de gebruiker een bepaalde situatie zo reŽel mogelijk laten beleven. Deze situatie kan kunstmatig gecreŽerd zijn of op een andere plaats of tijd zijn opgenomen dan de plaats of de tijd van weergave.

Virtueel bedrijf
Onder het virtuele bedrijf verstaan we dat deel van de bedrijfsprocessen van een bedrijf dat zich buiten de eigen bedrijfsvestigingen afspeelt en dat gebruik maakt van de middelen van derden.
Voorbeelden van het virtuele bedrijf zijn het thuis werken (home office) van medewerkers of het thuis bankieren (extended office) van klanten van banken op de eigen PC.

Welvaart
Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel.
Welvaart is niet alleen economische groei, maar vooral ook sociale vooruitgang en culturele bloei waaraan grote delen van de bevolking deel hebben.

Welzijn
Het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht.
Welzijn is iets dat mensen individueel beleven. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit en culturele bloei dan door economische vooruitgang.
vorig
website: Daan Rijsenbrij